Crea!

In generale
L’errore
È l’assenza di un’idea.

In particolare
È l’assenza
Di te.